Տնտեսական գործունեությունը

Ֆինանսական ցուցանիշներ

 

Ցուցանիշը

Չափի միավորը

2003թ.

2004թ.

2005թ.

2006թ.

2007թ.

2008թ.

2009թ.

2010թ.

2011թ.

2003-

2011 թթ.

1

Իրացված արտադրանքի ծավալը

մլն դրամ

789

6.053

6.344

10.299

12.118

9.463

13.383

18.774

 18.134

95.357

2

Արտադրված խտանյութ` դրամական արտահայտություն

մլն դրամ

1.084

6.491

6.393

12.504

10.370

9.578

13.435

18.797

 17.789

96.441

Արտադրված խտանյութ` զանգվածային արտահայտությամբ

ԹՄՏ

2.876

17.583

18.242

24.650

28.219

27.605

28.751

28.197

 24.038

200.161

Արդյունահանված հանքաքար

հազ. ՉՄՏ

18

140

215

289

327

355

349

367

 335

2345

3

Աշխատողների միջին ցուցակային թիվ

մարդ

471

857

865

986

1.113

1.121

1.060

1.121

 1.191

976

4

Աշխատանքի վարձատրության միջոցներ

մլն դրամ

768

1.201

1.361

1.719

2.296

2.215

2.251

2.494

 2.936

17.241

5

1 աշխատողի միջին ամսական աշխատավարձ

հազ. դրամ.

136

117

131

145

172

165

177

185

 205

159

6

Բյուջե և ՍԱՊՀ հաշվարկված հարկերը և վճարներ

մլն դրամ

197

1.137

1.515

2.460

2.592

2.049

3.531

4.870

 4.263

22.614

7

Բյուջե և ՍԱՊՀ վճարված հարկերը և վճարներ

մլն դրամ

145

888

1.559

2.064

3.073

2.234

2.753

4.138

 4.841

21.695

 8  Բարեգործական հատկացումները (հաշվեգրված)  մլն դրամ      16  70  76  411  88  312  232  1.205

9

Ներդրումների ծավալը

մլն $

85

 

Ֆինանսական հաշվետվություն 2013թ.

Ֆինանսական հաշվետվություն 2012 թ.

Ֆինանսական հաշվետվություն 2011 թ.

Ֆինանսական հաշվետվություն 2010 թ.

Ֆինանսական հաշվետվություն 2009 թ.

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC